ASVM优惠信息

Hong Kong DC01 Pro-正式上线

采用纯PCCWG线路,90%移动直连 个别无法直连的IP可以提交工单或联系客服进行更换

CPU Cores: 1 vCPU

Amount Of RAM: 512 MB

Disk Space: 10 GB

IPv4 Addresses: 1 IPv4/32

IPv6 Addresses: 1 IPv6/128

Network Rate: 500 Mbps

Bandwidth: 1TB 最低配置仅需2.06USD/月

还有各种选配以及不限流量配置

购买地址: https://asvm.net/billing/index.php?rp=/store/hong-kong-dc01-pro

测试地址:http://hkdc01-pccwg.asvm.net/

点赞